Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tikon Oy
Y-tunnus 2587827-4
Keilaranta 16, 02150 Espoo
Puh. 020 116 0400
www.tikon.fi

Yhteyshenkilö:
Markku Tuominen
markku.tuominen@tikon.fi

2. Rekisterin nimi

Tikonin markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi.
Tikon käyttää säännöllisesti tavanomaisissa tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa sen lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

4. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä tai asemaa yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.
Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: kuten asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm. tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Tietoja päivitetään asiakassuhteen aikana. Päivityksen hankitaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja muiden tietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Tikon pyrkii luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana Tikonin päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta yrityksiltä.

6. Evästeiden käyttö

Tikon Oy:n verkkopalveluissa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen etukäteen suostumuksensa tai jos rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla.
Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Accountor-konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan siirtää henkilötietolain puitteissa markkinointirekistereihin asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

8. Tietojen suojaaminen

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin.
Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen myynti@tikon.fi tai seuraavaan postiosoitteeseen:
Tikon Oy
Keilaranta 16
02150 Espoo